SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

EUROKLIMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obornicka 68, 62-002 Suchy Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788905, NIP: 7811619180, REGON: 63126891, kapitał zakładowy w wysokości 100000,00 zł.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: [email protected]

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. zawarcia umowy lub realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcy a Administratorem i będą przetwarzane przez okres trwania umowy i dalej przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora,
 2. dochodzenie i obrona przed roszczeniami, a przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa organizacji przed potencjalnymi roszczeniami i dane będą przetwarzane do momentu ustawowego ustania roszczeń,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i dane będą przetwarzane zgodnie z okresem retencji dla poszczególnych czynności przetwarzania w danym systemie informatycznym,
 4. windykacja wierzytelności, a przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie należności a przetwarzanie odbywać się będzie do momentu zakończenia windykacji a następnie przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 5. zapewnienia komunikacji z klientem, a przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizacja kontaktu z klientem i będą przetwarzane przez okres trwania współpracy,
 6. prowadzenia badań statystycznych, a przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dostosowanie oferty do potrzeb rynkowych i dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane:

 • dostawcom systemów i usług IT, z którymi współpracuje Administrator,
 • zewnętrznym kancelariom prawnym,
 • firmom świadczącym usługi doradcze oraz audytorskie,
 • bankom,
 • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, to jest dla przykładu: Urzędom Skarbowym, Sądom, Komornikom.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) oraz wobec Pani/ Pana danych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym w formie profilowania.

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA

W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem współpracy z Administratorem a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania współpracy z Administratorem.

Podanie danych osobowych dla celu prowadzenia działań marketingowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania komunikatów o charakterze marketingowym.

Podanie danych osobowych dla celu prowadzenia badań statystycznych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymania spersonalizowanej oferty na bazie archiwalnych zamówień.

ŹRÓDŁO ORAZ ZAKRES DANYCH

Dane przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od Pani/ Pana lub od Pani/Pana pracodawcy. Dane jakie przetwarzamy to imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje wynikające bezpośrednio z realizacji umowy.